Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Behandeling geschied volgens afspraak.

1.2 Vaktherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in aanvullende  pakketten vergoed, maar alleen bij behandeling door een vaktherapeut aangesloten bij FVB. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.

1.2 Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de vaktherapeut in behandeling komen. Echter indien aanvullende informatie vereist is, zal de vaktherapeut contact opnemen met uw huisarts. Indien vaktherapeut observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst vaktherapeut cliënt terug naar de huisarts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en goedkeuring.

1.3 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 2. DOSSIERVOERING

2.1 De vaktherapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

2.2 Het dossier is en blijft eigendom van de vaktherapeut. 10 Jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.

2.3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

2.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de vaktherapeut.

 

ARTIKEL 3. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

3.1 Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zoals op genomen in de beroepscode voor vaktherapeuten. Deze beroepscode is in te zien op de website www.praktijk-evenbeeldig.nl en de website van de FVB.

 

ARTIKEL 4. GEHEIMHOUDING

4.1 De vaktherapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de vaktherapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

ARTIKEL 5. MELDCODE HUISELIJK GEWELD

5.1 De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit basismodel is via de site www.praktijk-evenbeeldig.nl te downloaden.

5.2 Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zonodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zonodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

 

ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 De door de vaktherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het declaratienummer.

6.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De vaktherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in het lid 6.1 van dit artikel bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

6.3 Indien de cliënt in het in lid 4.2 van dit artikel genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de vaktherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

6.4 Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

 

 

 

CONTACT

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJK EVENBEELDIG - INGRID FARNHOLT

DESIGN BY DUTCH-CREATORS.COM  |  2015

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier ontvangen